De vraag: Hoe zorgen we ervoor dat gesubsidieerde programma’s, projecten en onderzoeken maximale impact hebben?

Pluut & Partners hielp ZonMw bij het verbinden van projecten en programma’s en het continu verbeteren van subsidieprogramma’s.

Onze aanpak

Het programma Patiëntparticipatie en eHealth bij Nictiz zette zich in voor meer patiëntparticipatie in de zorg én bij de ontwikkeling van digitale diensten. Bettine gaf leiding aan het programma, dat zich inzette voor:

  • Zorgvuldige invoering van online inzage in het patiëntendossier
  • Opschaling van e-consulten bij de huisarts
  • Gebruiksvriendelijke eHealth door betere samenwerking met patiënten
  • Meer aandacht voor de ethiek van eHealth

Bij elk van deze thema’s brachten we patiënten, projectmanagers, zorgverleners en andere stakeholders bij elkaar om elkaar te inspireren en te informeren. Ook werkten we aan bewustwording en kennisdeling door blogs, handboeken en kennismagazines.

Onze impact

  • ZonMw kent diverse programma’s die proberen de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen te vergroten. Denk aan het Actieprogramma voor personen met verward gedrag, het programma Langdurige zorg en ondersteuning en Memorabel. Deze programma’s willen de juiste onderzoeken en praktijkprojecten financieren en eraan bijdragen dat deze ook daadwerkelijk impact hebben. Daarnaast ambiëren ze kennisdeling tussen de programma’s.
  • Pluut & Partners ondersteunde diverse ZonMw-programma’s bij het ontwikkelen van subsidieoproepen van en voor de praktijk en het bevorderen van de kennisdeling tussen gesubsidieerde initiatieven. Dat betekende starten bij de vraagstukken en behoeften die er spelen bij de potentiële aanvragers en daar subsidieoproepen optimaal op laten aansluiten.
  • Om dit te bewerkstelligen gingen we samen met mensen van ZonMw in gesprek met professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarnaast ontwikkelden we met mensen van ZonMw een databestand waarmee goed zicht ontstond op wel en niet toegekende subsidieoproepen: wat leert dat over wie wel/niet subsidie ontvangen, de kansen voor kruisbestuiving tussen gesubsidieerde projecten en de impact van oproepen? Wat leren we daarvan voor toekomstige oproepen en hoe kunnen we gericht activiteiten op het gebied van kennisdeling organiseren?
  • Tot slot had ZonMw behoefte aan een duidelijker omschrijving van wat actieonderzoek is, voor welke vraagstukken het zich leent en hoe voorstellen tot actieonderzoek beoordeeld kunnen worden. Wij kwamen tot een advies op basis van interviews, workshops, reflectiesessies en een case study.

Meer weten?

Kirsten staat voor je klaar
Adviseur & actieonderzoeker

kirsten@pluutpartners.nl
+31 6 53482644
Volg op LinkedIn

Gerelateerde cases

Filter op

Opschaling innovatiePatiëntparticipatieStrategisch advies

Herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO)

In opdracht van MedMij maakten wij samen met de IZA-partijen een herijkte visie op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO).
ActieonderzoekNetwerkzorg en DSVProgramma- en projectmanagementStrategisch advies

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) worden als een belangrijke hoeksteen gezien voor regionale samenwerking en het toekomstbestendig maken van zorg en ondersteuning.