Skip to main content

Afgelopen week was ik in het Martiniziekenhuis in Groningen, waar ik met cardioloog Rene van Dijk sprak. Een cardioloog die met een enorme drive en enthousiasme werkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg, met name door middel van Elektronische Patiënt Dossiers en Telemedicine. Naast zijn werk als cardioloog richtte Van Dijk Kader Software op, een bedrijf dat EPD-gerelateerde software ontwikkelt voor patiënten met verschillende ziekten. Binnenkort opent in het Martiniziekenhuis een nieuw Hartfalen Centrum haar deuren, dat voor een groot deel zal leunen op een door Kader Software ontwikkeld kennissysteem. Dit kennissysteem vult als het ware een EPD en heet “CardioConsult”. CardioConsult laat prachtig zien wat voor veranderingen een vergevorderd EPD teweeg kan brengen voor manieren van werken, de inrichting van het zorgproces en de manier waarop patiënten met verschillende hulpverleners in contact komen. Zeker als ook nog eens gebruik wordt gemaakt van Telemedicine…

CardioConsult is speciaal gericht op mensen met hartfalen, een ziekte waar in Nederland 270.000 mensen aan lijden. Dat aantal groeit jaarlijks nog eens met 10%. Veel patiënten worden (opnieuw) opgenomen in het ziekenhuis omdat zij niet in staat zijn gebleken hun behandelplan (waaronder medicatie) te volgen. Er is dus een grote groep hartfalenpatiënten die behoefte heeft aan intensieve begeleiding tijdens hun behandeling. Artsen kunnen deze intensieve behandeling vaak niet bieden wegens tijdsgebrek. Verpleegkundigen zijn wat dat betreft beter in staat de patiënt te begeleiden. Zij zijn bovendien makkelijker (telefonisch) te bereiken en contact met hen is voor veel patiënten laagdrempeliger. Daarom is CardioConsult er met name op gericht om verpleegkundigen (uiteraard onder supervisie van een specialist) te ondersteunen bij het begeleiden van hartfalenpatiënten.

Hoe ziet een EPD op basis van Cardio Consult eruit?

Kader Software heeft een presentatie gemaakt met daarin de afbeeldingen van de verschillende onderdelen van CardioConsult, zoals anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek en behandelplan. Bekijk hoe CardioConsult eruit ziet!

Hoe gaat het zorgproces er in dat nieuwe Hartfalen Centrum dan uitzien?

  • Eerste gesprekken

Wanneer een patiënt zich meldt bij het centrum wordt hem allereerst gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen, ofwel via internet, ofwel op het centrum zelf. Op deze manier beschikt het centrum over een grote hoeveelheid informatie voordat de patiënt voor het eerst in gesprek treedt met een hulpverlener. Op basis van deze informatie kunnen tijdens een eerste gesprek kunnen op basis van deze informatie veel gerichter aanvullende vragen worden gesteld. Dat eerste gesprek is doorgaans niet met een specialist. De secretaresse kan allereerst controleren of alle informatie uit de vragenlijst correct is opgenomen in het EPD en dit zonodig aanpassen of aanvullen. Vervolgens kan de verpleegkundige een aantal lichamelijke metingen doen, waarvan de resultaten ook in het EPD worden opgenomen. Ook is de verpleegkundige op basis van het EPD in staat laboratoriumonderzoek en andere onderzoeken aan te vragen. Op basis van al die acties van de verpleegkundige ontstaat een patiëntprofiel in het EPD. Pas in het derde gesprek komt de specialist in beeld. Hij bespreekt samen met de verpleegkundige en patiënt de informatie uit het EPD, keurt het profiel goed en neemt met de patiënt de behandelopties door. Het moge duidelijk zijn dat het eerste gesprek tussen specialist, verpleegkundige en patiënt anders zal zijn dan in een situatie zonder vragenlijsten en EPD. Natuurlijk betekent een gesprek aan de hand van een reeds gevuld EPD niet dat de arts geen tests meer zal doen of dat hij geen vragen meer zal stellen over de klachten van de patiënt. Maar er zal meer tijd overblijven om de klachten samen met de patiënt te duiden en de mogelijke behandeling met de patiënt te bespreken. En dat vind ik nu zo interessant. Want tijd is belangrijk wil je een goed en een Relational Responsible gesprek kunnen voeren. Maar de patiënt heeft door de nieuwe rol van de verpleegkundige sowieso veel meer mogelijkheden om in contact te treden met hulpverleners. Ook tijdens de behandeling thuis…

  • Behandeling thuis met behulp van telemedicine

Eenmaal weer thuis, start de patiënt met zijn behandeling. Thuis houdt hij voortdurend contact met het ziekenhuis door middel van Telemedicine. Patiënten krijgen een weegschaal en andere meetinstrumenten mee naar huis en worden verzocht op gezette tijden metingen te verrichten. De resultaten van deze metingen komen via de telefoonlijn rechtstreeks in het EPD van de patiënt terecht. Als deze resultaten afwijkingen van het streefbeeld, wordt het ziekenhuis ingeseind. Door middel van CardioConsult kan de verpleegkundige veel van deze gevallen oplossen. Zo kan zij door middel van medicatieprotocollen zelfstandig medicatie doseren en dus aanpassen als dit op basis van de metingen nodig blijkt.

Veranderingen voor de patiënt

Inmiddels zijn in het Martiniziekenhuis al proeven gehouden met de bovenstaande manier van werken. Patiënten zijn volgens Van Dijk zeer positief. Zij geven aan dat het gebruik van Telemedicine hen een veilig gevoel geeft. Wanneer zij met vragen zitten, kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige. Proeven laten zien dat het op deze manier voor patiënten makkelijker is om zich te houden aan hun behandelplan. Vanwege privacyissues hebben patiënten zelf nog geen inzage in hun dossier. Maar Van Dijk sluit dit voor de toekomst niet uit.

Wanneer het Hartfalen Centrum haar deuren heeft geopend, mag ik eens rond komen kijken om te zien hoe dit alles nu in de praktijk uitpakt. Wordt dus vervolgd!

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

Leave a Reply