Skip to main content

planetree Het is weer nodig tijd voor een nieuw artikel in de serie over Planetree. In het eerste artikel schreef ik over de centrale elementen van het Planetree zorgmodel en hoe Planetree probeert de patiënt centraal te stellen. In een tweede artikel ging ik nader in op de manier waarop Planetree omgaat met complementaire zorg: zij integreren dit met reguliere behandelwijzen. In dit derde artikel beschrijf ik hoe men binnen het Planetree-model omgaat met informatievoorziening en patiëntendossiers –  een centraal thema op dit blog.


Patiëntinzage en het landelijke EPD

In de recente discussies over het landelijk EPD is herhaaldelijk gesteld dat patiënten weinig hebben aan inzage in hun medische gegevens, omdat zij de inhoud toch niet begrijpen. Maar door druk van ondermeer de Pvda en het CDA heeft Klink uiteindelijk besloten begin 2009 al te starten met pilots voor het realiseren van patiënttoegang tot het EPD. Helaas gaat Klink in zijn brief hierover aan de Tweede Kamer niet in op het waarom van inzage.

Vertrekpunt Planetree

Planetree vertrekt vanuit het standpunt dat patiënten in de meeste gevallen prima in staat om medische informatie te begrijpen als zij hierin maar genoeg worden gefaciliteerd. Het volgende citaat uit “Putting patients first” illustreert deze gedachtegang:

“Despite the technical difficulty of medical texts for most readers, motivated consumers can be remarkably dedicated in their efforts to comprehend the professional literature for their particular concern. […] “Anyone can learn to understand a few nine-syllable medical terms when it’s their son’s illness, or their mother’s, or their own” (Ford and Gilpin, 2003, p. 28).

Uit het filmpje “empowering patients through information and education” op de Planetree-website komen de volgende citaten:

  • “One of the more disempowering aspects of being in a hospital is feeling other people know stuff that you don’t know”.
  • “We try to keep patients well-informed. We do that with the open medical record. […] We encourage patients to actually make entries into their patient charts”.

De gedachte achter Planetree is dat het bovenstaande leidt tot een hogere kans op genezing. Helaas ken ik nog geen onderzoeken die dit aantonen. Mochten mensen die kennen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar er zijn natuurlijk andere belangrijke maatschappelijke en ethische reden voor deze benadering van informatie en patiëntdossiers. Als we willen dat patiënten zich professionaliseren om zo het toenemende gebrek aan handjes in de zorg het hoofd te bieden, zullen we ze daartoe in staat moeten stellen. Daarnaast past inspraak door patiënten in een samenleving waarin democratische waarden de boventoon voeren.

Ontwikkelingen als Planetree, health 2.0 en patiëntendossiers passen in die zin allemaal in de ontwikkeling van veranderende verhoudingen in de zorg. Veranderingen waarbij naast de aandacht voor de medisch-technische aspecten van zorg ook steeds meer aandacht komt voor relationele, sociaal-psychische en soms zelfs spirituele aspecten van zorg.

Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.

One Comment

  • Avatar Lodewijk Bos schreef:

    Er zijn wel wat kanttekeningen te maken bij de opmerking over het begripsvermogen van patiënten. Het concept van “information on prescription” dat door http://www.healthwise.org is opgezet blijkt dat er wel degelijk manieren zijn om patiënten van goede en correcte informatie te voorzien.

Leave a Reply