Voorbeeldproject:
praktijkgerichte subsidieprogramma’s

Opdrachtgever: ZonMw

Hoe zorgen we ervoor dat gesubsidieerde programma’s, projecten en onderzoeken maximale impact hebben?

 

Pluut & Partners hielp ZonMw bij het verbinden van projecten en programma’s en het continu verbeteren van subsidieprogramma’s.

Aanpak

ZonMw kent diverse programma’s die proberen de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen te vergroten. Denk aan het Actieprogramma voor personen met verward gedrag, het programma Langdurige zorg en ondersteuning en Memorabel. Deze programma’s willen de juiste onderzoeken en praktijkprojecten financieren en eraan bijdragen dat deze ook daadwerkelijk impact hebben. Daarnaast ambiëren ze kennisdeling tussen de programma’s.

Pluut & Partners ondersteunde diverse ZonMw-programma’s bij het ontwikkelen van subsidieoproepen van en voor de praktijk en het bevorderen van de kennisdeling tussen gesubsidieerde initiatieven. Dat betekende starten bij de vraagstukken en behoeften die er spelen bij de potentiële aanvragers en daar subsidieoproepen optimaal op laten aansluiten.

Om dit te bewerkstelligen gingen we samen met mensen van ZonMw in gesprek met professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarnaast ontwikkelden we met mensen van ZonMw een databestand waarmee goed zicht ontstond op wel en niet toegekende subsidieoproepen: wat leert dat over wie wel/niet subsidie ontvangen, de kansen voor kruisbestuiving tussen gesubsidieerde projecten en de impact van oproepen? Wat leren we daarvan voor toekomstige oproepen en hoe kunnen we gericht activiteiten op het gebied van kennisdeling organiseren?

Tot slot had ZonMw behoefte aan een duidelijker omschrijving van wat actieonderzoek is, voor welke vraagstukken het zich leent en hoe voorstellen tot actieonderzoek beoordeeld kunnen worden. Wij kwamen tot een advies op basis van interviews, workshops, reflectiesessies en een case study.

Resultaten

  • Verhoogde kennis bij ZonMw en commissies over het wat, waarom en hoe van actieonderzoek
  • Verhoogde mate van het praktijkgericht ontwikkelen van subsidieoproepen
  • Betere monitoring en evaluatie van subsidieoproepen, hetgeen bijdraagt aan een cultuur van continu verbeteren
  • Betere kennisdeling tussen programma’s binnen ZonMw op de thema’s actieonderzoek en rond projecten met dezelfde inhoudelijke thema’s en/of doelgroepen
  • Organisatiebrede omschrijving van actieonderzoek, die kan worden gebruikt in subsidieoproepen (zie ook de rapportage “actieonderzoek in vogelvlucht”)