Voorbeeldproject: actieonderzoek naar veilige overplaatsingen

Opdrachtgever: UMC Utrecht

Hoe leren we leren over overplaatsingen vanaf de NICU? Hoe werken we hierin samen met ouders?

Jaarlijks worden er circa 400 kinderen van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis zodra deze kinderen geen intensieve zorg meer nodig hebben. Door een landelijk tekort aan neonatologie-verpleegkundigen is het aantal NICU-bedden schaars en de druk op NICU-bedden groot. Tijdige overplaatsing is daarom van groot belang.

De overplaatsing van deze kwetsbare kinderen naar een tweedelijns ziekenhuis is een complex proces waarbij in een kort tijdsbestek vele handelingen dienen te worden verricht en meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zorgvuldigheid, veiligheid en patiënttevredenheid staan onder spanning door hoge tijds- en werkdruk.

Dit actieonderzoek maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Safety II.

Aanpak

We kozen voor een actieonderzoek en werken hierin samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het UMC Utrecht. Pluut & Partners adviseert de actieonderzoekers, organiseert reflectie op de bevindingen en zorgt ervoor dat er concrete verbeteracties worden bedacht en uitgevoerd.

We startten dit actieonderzoek met het werven van ervaringsdeskundigen, die lid zijn van de projectgroep. De projectgroep komt maandelijks bij elkaar zodat we elke maand kunnen bijsturen. Een bredere focusgroep komt ook maandelijks bij elkaar en bestaat uit alle stakeholders, inclusief de RAVU en mensen uit tweedelijnsziekenhuizen.

Door middel van interviews, vragenlijsten, een ideeënbus, FRAM-analyse en reflectiesessies komen we tot concrete verbeteracties. Zo werken we samen aan een lerende cultuur waarin ondanks de hoge werkdruk ruimte is voor reflectie, het luisteren naar ouders en dialoog over wat het juiste is om te doen.

Resultaten

  • Inzicht in de behoeften en wensen van ouders rond het proces van overplaatsingen
  • Actieve participatie van ouders: samenwerken met ouders als  gewaardeerde werkwijze
  • Een lerende cultuur waarin naar ouders geluisterd wordt
  • Een stoplicht dat duidelijker maakt wanneer een kindje klaar is voor een overplaatsing