Skip to main content

Vandaag kwamen een aantal nieuwe documenten van VWS over het landelijk EPD. Ze zijn een reactie/vervolg op de inmiddels bekende gang van zaken in de Eerste Kamer. De documenten geven iets meer richting gevoel bij het antwoord op de vraag “hoe nu verder?”. Hieronder de belangrijkste punten samengevat. Ik houd het bewust bij een samenvatting, omdat de analyse en discussie op het moment meer thuishoort op de EPD20-wiki op Linkedin. Eenieder die een bijdrage wil leveren aan gedachtevorming over de toekomst van informatie-uitwisseling in de zorg, nodig ik van harte uit daar zijn of haar mening te geven!

  • De Minister voert de motie X van Tan uit en gaat over tot afbouw van medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP)
  • De Minister vraagt Nictiz in een brief om in de komende drie maanden te verkennen hoe het verder moet met het LSP zonder kaderwet en zonder verantwoorlijkheid vanuit VWS:

“Ik heb Nictiz de opdracht gegeven (zie bijlage) om binnen drie maanden te komen met een voorstel waarmee de beleidsmatige, financiële en organisatorische medewerking van mij aan de ontwikkeling van het LSP wordt beëindigd. Het bestuur van Nictiz krijgt hiermee de ruimte om zich te oriënteren op de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan. Verkend kan worden of er zonder overheidssteuneen toekomstperspectief bestaat voor het LSP met Nictiz en/of andere partijen om een rol te vervullen bij het faciliteren van informatie-uitwisseling in de zorgsector.”

  • Nictiz wordt verzocht de komende drie maanden een moratorium in te stellen op het aanmelden van nieuwe patiënten bij het LSP. Het LSP zal in deze periode wel beschikbaar blijven voor informatie-uitwisseling over patiënten die al in het LSP zijn opgenomen.
  • De Minister geeft in een kamerbrief aan dat het niet gaat lukken om  via het LSP elektronische inzage in de eigen medische gegevens voor burgers mogelijk te maken. Al in gang gezette aanpassingen en investeringen op dit vlak, zoals gedifferentieerd bezwaar, toegang op maat en sms- en emailnotificatie zijn per direct stopgezet.
  • VWS blijft komende maanden verantwoordelijk voor het klantenloket.
  • De Minister gaat niet in op verzoek tot het verkennen van de mogelijkheden zorgpas. Dit vanwege eerdere conclusies van proeven met de zorgpas (zie ook het rapport “Het landelijk EPD als blackbox“) en ervaringen in Duitsland met een vergelijkbare pas.
  • De Minister laat het College Bescherming Persoonsgegevens in een brief weten dat zij niet begrijpt dat het CBP vindt dat er momenteel een wettelijke basis voor uitwisseling van gegevens via het LSP ontbreekt. De onderbouwing: het eerder geuitte bezwaar dat burgers nergens terecht kunnen met vragen/bezwaren is weggenomen door het Klantenloket. Daarnaast zouden zorgaanbieders als verantwoordelijke kunnen worden aangemerkt in de zin van de Wbp.
  • De minister heeft aan het bureau privacycare gevraagd om een analyse van de juridische basis voor het LSP zonder kaderwet.
  • De Minister gaat nog verkennen hoe zij invulling gaat geven aan de motie Omtzigt. Met andere woorden, zij wil nog bezien in hoeverre zij een recht op elektronische patiëntinzage wettelijk wil verankeren in bijvoorbeeld de WGBO
Bettine Pluut

Bettine Pluut zet zich als adviseur en actieonderzoeker in voor goede zorg en een praktijkgerichte overheid. Zij is gespecialiseerd in digitale innovatie, actieonderzoek en patiëntparticipatie.